Mär brauchen Dëch:

Mär engagéiren Musikerinnen, Musiker an nei Schüler fir eis Musik.

Eise Veräin huet 2 Orchesteren: eis grouss Harmonie “Harmonie Eilereng” an eis Jugendmusik “Eilerenger Harmoniechen”.

Eis 2 Dirigenten Claude Weiland (Harmonie) and Marco Turci (Harmoniechen) sin héich motivéiert fir alle Musiker eng flott an qualitativ héichwärteg Plattform ze bidden.

Dofir zéck net Ierch ze mellen fir weider Informatiounen: E-Mail: info@harmonie-eilereng.com oder um Telefon +352-621-146215 (President)

Fir eis Schüler a Musikanten: Hei as den Umelleformulaire mat allen Informatiounen fir Ierch am Escher Consvervatoire unzemellen: Umelleformular

Et gin och Solfège Cours’en vum Escher Conservatoire an der Suessemer Gemeng ugebuden. Informatiounen dozou fannt Dir hei: Umelleformular Gemeng Suessem

Nous avons besoin de toi:

Nous recrutons des musicennes, musiciens et nouveaus étudiants pour notre orchestre.

L’Harmonie dispose de 2 ensembles: le grand orchestre “Harmonie Eilereng” et notre orchestre des jeunes “Eilerenger Harmoniechen”.

Nos deux chefs d’orchestres Claude Weiland (Harmonie) et Marco Turci (Harmoniechen) sont hautement motivés à offrir une plateforme de haut niveau pour tous nos musiciens.

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements: E-Mail: info@harmonie-eilereng.com ou par téléphone +352-621-146215 (Président)

Pour nos étudiants et musiciens: Voici le formulaire d’inscription avec informations afin de vous inscrire au Conservatoire d’Esch-sur-Alzette: Formulaire d’inscription

Le Conservatoire d’Esch organise aussi des cours de Solfège au territoire de la commune de Sanem. Toutes informations sont disponibles ici: Formulaire d’insription Commune de Sanem

Impressions